150 lat Stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STOWARZYSZENIA DZIEDZICTWO ŚW.
JANA SARKADRA W CIESZYNIE


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez
Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie (dalej: „Stowarzyszenie”) za
pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://dziedzictwo.diecezjabielsko.pl (zwanego
dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez
Stowarzyszenie usług drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje

 1. Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 2. Dostawa- oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
  pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza Pocztę Polską, firmę kurierską lub inny podmiot zawodowo trudniący się
  usługami za zakresu przewozu i dostarczania przesyłek , za pośrednictwem którego Sprzedawca
  dostarczy Towar Kupującemu
 4. Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta
  podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do
  Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient – podmiot na rzecz, którego są świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz
  przez Sprzedawcę, po prawidłowym dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu
  znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w
  Sklepie Internetowym i do logowania się do niego.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 10. Sprzedawca – oznacza Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie Plac
  Dominikański 2, 43-400 Cieszyn, NIP 5480019863, REGON:070443272, KRS:0000063101.
 11. Strona Internetowa Sklepu – https://dziedzictwo.diecezjabielsko.pl
 12. Towar- oznacza produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i
  zamówione przez Klienta.
 13. Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach
  określonych w niniejszym Regulaminie i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, między
  Klientem a Sprzedawcą.
  § 2 Postanowienia ogólne
 14. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
  własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy,
  logotypów zamieszczanych w ramach Sklepu Internetowego należą do Stowarzyszenia (za wyjątkiem
  należących do podmiotów trzecich) i mogą być wykorzystywane wyłącznie po uzyskania pisemnej
  zgody wyrażonej przez Stowarzyszenie i na warunkach uzgodnionych w odrębnym pisemnym
  porozumieniu.
 15. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako
  zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu treści
  reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach i
  w sposób prawem przewidziany.
 17. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach związanych ze Sklepem Internetowym,
  jego funkcjonowaniem oraz obsługą zamówienia pod numerem telefonu: +48 33 852 51 84 lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej pod adresem: ksiazki@dziedzictwo.org.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w
  Cieszynie Plac Dominikański 2, 43-400 Cieszyn, NIP 5480019863, REGON:070443272,
  KRS:0000063101, e-mail: , tel. +48 33 852 51 84 Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu
  o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu
  Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania
  danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres
  przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie ze Sklepu
  Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
  § 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi w
  szczególności do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu i
  złożenia przez Kupującego Zamówienia. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się
  wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta
  aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w
  szczególności w treść, strukturę lub formę Sklepu Internetowego. Zabronione jest korzystanie przez
  Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
  drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów
  przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które
  zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności zalecane jest stosowanie programów
  antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie
  zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  § 4 Usługi Elektroniczne
 6. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto klienta i
  Zamówienia.
 7. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna i dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.
  3.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić do Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta,
  przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono
  zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych,
  w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez
  Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do
  Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w
  szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub
  inne działania na szkodę Sprzedawcy. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług
  nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii
  stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
  Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
  drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Usługa elektroniczna Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego
  Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po
  wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków opisanych w § 6 Niniejszego regulaminu.
 10. Usługa Elektroniczna Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy,
  Ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
  wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta

§ 5 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez
  Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą
  elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu
  rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne i następuje z zachowaniem
  poniższych zasad:
  a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba,
  że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  b) Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wpisanych do formularza
  rejestracyjnego;
  c) Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, i potwierdzić ten fakt
  oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
  d) Rejestracja konta i składanie zamówień wymagają zgody na świadczenie przez
  Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
  e) Rejestracja konta i składanie zamówień wymagają wyrażenia zgody Klienta na przetwarzanie
  danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na
  podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami
  prawa przy czym Klientowi przysługuje prawo wglądu, ich poprawiania, modyfikowania, a także
  usunięcia w granicach określonych przez przepisy prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich
  poprawiania.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją
  przez Klienta niniejszego Regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
  przez Sprzedającego danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym
  w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie
  przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji,
  informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza
  w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub
  reklamodawców, współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w
  formularzu rejestracyjnym i może nastąpić w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na
  przetwarzanie danych do celów marketingowych złożone poprzez oznaczenie odrębnego pola w
  formularzu rejestracyjnym
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje drogą
  elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie
  przyjęcia zgłoszenia Rejestracji przez Sprzedawcę.
  § 6 Zamówienia
 7. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
  przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy
  sprzedaży Towarów.
 8. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu,
  24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 9. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez
  wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem. Klient po skompletowaniu
  całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności,
  składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza
  następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed
  wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny
  koszt wybranego sposobu Dostawy.
 10. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy
  sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty
  elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.
 12. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje dostępność zamówionych Towarów.
 13. W wypadku pozytywnej weryfikacji dostępności zamówionych Towarów, Sprzedawca
  przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
  mowa w §6 ust. 4.
 14. W przypadku gdy w toku weryfikacji dostępności Towarów realizacja zamówienia Klienta
  okaże się niemożliwa ze względu na ich niedostępność lub gdy realizacja nie będzie możliwa
  w terminie deklarowanym przez Sprzedawcę lub według wskazanej w Sklepie Interentowym cenie z
  chwili składania przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, Sprzedawca poinformuje Klienta
  drogą elektroniczną o powstałych okolicznościach.
 15. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn, o których mowa w
  §6 ust. 8, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z
  obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa (wybór tej opcji przez
  Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której
  realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa
  dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych
  kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
  d) inną zmianę Zamówienia w sposób ustalony przez Klienta i Kupującego.
  § 7 Płatności
 16. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym
  Towarze:
  a) stanowią ceny brutto (uwzględniają stawki podatku od towarów i usług) i określone są w złotych
  polskich;
  b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany
  przy wyborze sposobu Dostawy;
  c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych innych opłat, w tym o charakterze podatkowym
  lub celnym, w przypadku gdy adres dostawy wskazany przez Klienta znajduje się poza terytorium
  Rzeczpospolitej Polskiej.
 17. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w
  „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy.
 18. Całkowita wartość Zamówienia może ulec zmianie, w przypadku określonym w §5 ust. 8
 19. Płatność za zamówienie i dostawę następuje poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy
  Sprzedawcy. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia
  potwierdzenia złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienia zostaje automatycznie
  anulowane w wypadku braku dokonania zapłaty przez Klienta. Rachunek bankowy sprzedawcy
  zostanie wskazany Klientowi w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Realizacja zamówienia
  rozpoczęta zostanie w terminie 3 dni roboczych po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
  Sprzedawcy.
  § 8 Dostawa
 20. Sprzedawca zamieści na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni
  Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia, w tym Dostawy. Długość czasu Dostawy może
  być różna w zależności od wybranej formy dostawy.
 21. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres
  wskazany w formularzu zamówienia.
 22. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej
  Kienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę z informacją o przewidywanej
  dacie doręczenia przesyłki.
 23. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
  danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 24. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie
  stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 25. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, paragon lub według
  takiego żądania Klienta, zaznaczonego w formularzu zamówienia, fakturę VAT obejmującą
  dostarczane Towary.
 26. W formularz zamówienia Klient wybiera sposób dostawy, za pośrednictwem Poczty Polskie lub
  kuriera wskazanego przez Sprzedawcę. Wybór sposobu dostawy może mieć wpływ na koszt dostawy
  zamówienia.
  § 9 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
 27. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej Ustawą,
  Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru
  w terminie 14 dni od daty wydania Towaru (art. 27 Ustawy).
 28. Prawo odstąpienia od umowy, o którym umowa w pkt. 1 nie przysługuje w przypadku umów,
  których przedmiotem są towary i świadczenia określone szczegółowo w ustawie z dnia 30 maja 2014
  r. o prawach konsumenta.
 29. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu pisemne
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub pisząc na adres e-mail …. Wzór oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz niezależnie od tego
  przesłany zostanie Kupującemu wraz z Towarem. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie
  oświadczenia przed upływem terminu.
 30. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za nie zawartą, zaś to co
  strony świadczyły ulega zwrotowi.
 31. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar
  Sprzedającemu, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że
  strony uzgodniły dłuższy termin
 32. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
  otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany Towar powinien być przesłany w
  sposób zapewniający bezpieczny transport.
 33. Koszt zwrotu Towaru , w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów
  Ustawy, obciąża Kupującego.
 34. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania rzeczy.
  § 10 Reklamacje
 35. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru na podstawie przepisów
  powszechnie obowiązującego prawa w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i w zakresie w
  nich wskazanym.
 36. Reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres e-mail: ksiazki@dziedzictwo.org.pl lub pisemnie na adres
  Sprzedawcy: Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie Plac Dominikański 2,
  43-400 Cieszyn
 37. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta
  zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 38. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany
  Towar wraz z dowodem zakupu, w sposób zapewniający jego niepogorszenie, uzgodniony ze
  Sprzedajacym. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
  Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki, w przypadku uwzględnienia
  reklamacji.
 39. Klientowi przysługują względem Sprzedawcy roszczenia wymienione w przepisach powszechnie
  obowiązującego prawa, tj. : jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy
  na wolną od wad albo usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
  umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego
  wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
  jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił
  zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest
  konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
  rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
  albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
  sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
  i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
  kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
  wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca może odmówić
  zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej
  w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym
  sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 40. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z
  usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może
  być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W
  zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego
  problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje
  reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu
  reklamacji.
  § 11 Odpowiedzialność
 41. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
  wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby
  trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i
  energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub
  zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone
  drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza
 42. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w
  korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w
  szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie
  (niezależnie od sposobu) jego Hasła.
 43. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych
  działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, w szczególności Klientów, w szczególności za
  korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi
  przepisami prawa lub Regulaminem.
  § 12 Pliki „Cookies”
 44. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów
  ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku
  twardym urządzenia końcowego Klienta.
 45. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na
  urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta
  oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani
  w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu

identyfikacji Klientów.

 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
  a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  c) statystycznym.
 2. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego
  urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować
  utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.
  § 13 Rozwiązanie umowy
 3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w
  każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych
  przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz niniejszych postanowień.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą
  elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu
  dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z
  oświadczeniem woli Klienta.
 5. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez
  wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez
  Klienta podczas Rejestracji.
  § 14 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów
 6. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
  pozasądowych sposobów pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich można
  znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 7. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa tpunkt kontaktowy niosący
  pomoc konsumentom, telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl, adres: Pl. Powstańców
  Warszawy 1, Warszawa.
 8. Przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora
  Inspekcji Handlowej, pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
  Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi
  mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801
  440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy
  operatora).
  .4. Konsumenci mogą również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów
  pomiędzy konsumenckich pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
  § 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 9. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
  na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 11. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie
  poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego

wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i
utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7
(siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone
usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym,
informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 1. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie
  później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym
  fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie
  Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.
 2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany
  Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania
  zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023
  Załącznik nr 1 do Regulaminu
  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”
  w Cieszynie
  Plac Dominikański 2
  43-400 Cieszyn
  fax: +48 33 852 51 84 tel: +48 33 852 51 84 e-mail: ksiazki@dziedzictwo.org.pl
  Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
  następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na
  wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
 • ………………………..
 • …………………………
 • ………………………..
  Data zawarcia umowy()/odbioru() : …………………………………………..
  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) : …………………………………………..
  …………………………………………..
  Adres konsumenta(-ów) : ……………………………………………………..
  ……………………………………………………..
  ……………………………………..
  Data i podpis konsumenta(-ów)
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  (*) Niepotrzebne skreślić.