150 lat Stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra

Dostawa

 

1. Sprzedawca zamieści na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni
Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia, w tym Dostawy. Długość czasu Dostawy może
być różna w zależności od wybranej formy dostawy.
2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres
wskazany w formularzu zamówienia.
3. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej
Kienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę z informacją o przewidywanej
dacie doręczenia przesyłki.
4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
5. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie
stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, paragon lub według
takiego żądania Klienta, zaznaczonego w formularzu zamówienia, fakturę VAT obejmującą
dostarczane Towary.
7. W formularz zamówienia Klient wybiera sposób dostawy, za pośrednictwem Poczty Polskie lub
kuriera wskazanego przez Sprzedawcę. Wybór sposobu dostawy może mieć wpływ na koszt dostawy
zamówienia.  

Opcje DostawyCzas przesyłkiCena
Poczta Polska kopertaCzas dostawy 3 – 5 dni roboczych16,50 zł
Poczta Polska PaczkaCzas dostawy 3 – 5 dni roboczych19,00 zł
Kurier DPDCzas dostawy 3 – 5 dni roboczych17,50 zł
InPost paczkaCzas dostawy 2 – 3 dni roboczych.

16,50 zł

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i w zakresie w
nich wskazanym.
2. Reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres e-mail: …. lub pisemnie na adres
Sprzedawcy: Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie Plac Dominikański 2,
43-400 Cieszyn
3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta
zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany
Towar wraz z dowodem zakupu, w sposób zapewniający jego niepogorszenie, uzgodniony ze
Sprzedajacym. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki, w przypadku uwzględnienia
reklamacji.
5. Klientowi przysługują względem Sprzedawcy roszczenia wymienione w przepisach powszechnie
obowiązującego prawa, tj. : jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy
na wolną od wad albo usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego
wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,
jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest
konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby
kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca może odmówić
zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej
w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z
usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może
być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W
zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego
problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje
reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu
reklamacji.

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwanej dalej Ustawą,
Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru
w terminie 14 dni od daty wydania Towaru (art. 27 Ustawy).
2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym umowa w pkt. 1 nie przysługuje w przypadku umów,
których przedmiotem są towary i świadczenia określone szczegółowo w ustawie z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta.
3. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu pisemne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub pisząc na adres e-mail …. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz niezależnie od tego
przesłany zostanie Kupującemu wraz z Towarem. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie
oświadczenia przed upływem terminu.
4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za nie zawartą, zaś to co
strony świadczyły ulega zwrotowi.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar
Sprzedającemu, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że
strony uzgodniły dłuższy termin
6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany Towar powinien być przesłany w
sposób zapewniający bezpieczny transport.
7. Koszt zwrotu Towaru , w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisów
Ustawy, obciąża Kupującego.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy. 

Więcej informacji w naszym regulaminie